Kjenner du begrepet «nattverkterstat»? Nattvekterstaten hadde sine glansdager på midten av 1800-tallet, og det var en politisk ideologi – den klassiske liberalismen- som lå bak. Staten skulle kun skal ha ansvar for politi, rettsvesen og militæret. Det øvrige skulle overlates til det private og det offentlige skulle gripe inn minst mulig. Som historien viser, førte denne ideologiske samfunnsformen til slutt til et europeisk opprør; folket mot eliten og kapitaleierne.  Ikke bare eliten trengte mat og trygghet, det ønsket også den fattige arbeideren som levde på et eksistensminimum.

Dessverre finnes det store ideologiske likhetstrekk med dagens samfunn. Høyrekreftene vil gå inn for en etter hvert uinnskrenket makt til de private leverandørene og minimal makt til det offentlige. Det som nå skjer er en reprise av kjernen i den klassiske liberalistiske ideologi.

I dagens nattvekterstat er skoler, sykehus, kommuner, NAV, barnevernstjenester osv i ferd med å bli overført til det private markedet. Og er det ikke akkurat det som er i ferd med å skje?

Ved overgang fra det offentlige til det private vil det umerkelig skje en glidning – som vi har sett blant annet i helseforetakene- hvor vi går vekk bort fra forvaltning og over til forretningstankegangen.

Og vil det si for den vanlige mann og kvinne i gata?

 

Et likhets og rettferdighetsprinsipp i den offentlige velferden

Først: da forvaltningsperspektivet ble innført, var det for å ha et likhets- og rettferdighetsprinsipp i den offentlige velferden. Det fikk også juridiske konsekvenser: to viktige lover er Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. Disse ble laget for å gi innbyggerne klagemulighet, innsyn og gjennomsiktighet i det offentlige. Staten skulle tjene og betjene befolkningen- ikke et eller annet privat firma.

Og politikere skulle stå til ansvar ovenfor innbyggerne, ikke overfor en rik kapitaleier. Og det var politikerne som skulle ha ansvaret, ikke et stadig voksende korps av ikke-valgbare byråkrater og konsulenter.

 

…Så kom New Public Management

Så kom ideen med private aktører inn i det offentlige. New Public Management fikk sitt inntog også her i Norge og den første store institusjon som ble ofret på kapitalismens alter var sykehusene, gjennom helsereformen, lov om helseforetak, gyldig fra 1. jan 2002. Dette ble gjennomført uten noen særlig demokratisk forankring fra Ap, men med Høyres og Frps stemmer i Stortinget var flertallet sikret.

Nå er dette gått mye lengere, og publikums innsyn i den offentlige forvaltningen forsøkes reduseres, bl.a med Justiskomiteens ønske om å redusere offentlighetens mulighet til innsyn i intern saksbehandling.

 

En kamp for den offentlig velferd

For min del er dette ingen kampanje mot det private, men en kamp for det offentlige. For felleskapet. For å sikre alle samfunnslag, ikke bare de øverste. Det offentlige er vår – innbyggernes – felles eiendom, ikke en privat kapitaleiers. I hvert fall ikke ennå.

Vi er i ferd med å levere kapittel 2 i sagaen om Nattvekterstaten.

For i mellomtiden har den norske befolkningen trosset et europeisk felleskap som for mange land medfører en avskrivning av eiendomsretten til egne lover og regler, altså egen suverenitet.

Så hva gjør en da? Jo, de norske regjeringer forsøker å forhandle frem hemmelige avtaler.  For hvorfor skal brysomme norske innbyggere, journalister og media har innsyn i alt mulig? Noe må tydeligvis holdes vekk fra det offentlig øye, for det er mye som den «dumme» befolkningen ikke forstår.

 

Rike giganter som ikke bryr seg om velferden

Bak denne maktsamlingsprosessen og info-utestengelsen av oss hverdagsmennesker lurer den rike eliten. For dem lønner deg seg å få holde mest mulig strategi og planlegging tett til brystet, uansett hvilke konsekvenser deres ideer får for folk flest. Når de øyner profitt og inntjeningen er målet i sikte. Uansett om noen egg må trampes i stykker underveis. Multimilliardfirmaet Nestlé (som Norge er en deleier av via oljefondet) har kjøpt opp grunnen til naturlige vannkilder i flere land slik at de eier dermed ferskvannet. Så selger vann til de som har råd, men mange fattige faller utenfor. De får heller drikke forurenset sølevann eller annet, for væske må de visst ha, selv de aller fattigste. At de blir syke, lider og dør er ikke noe stort tap for Nestlé. De kjøpte jo ikke vann av dem likevel.

For å styrke den rike elitens posisjon i verden, jobber store, internasjonale investorer for å få på plass to enormt avgjørende avtaler: TISA og TTIP. Nærmest uten at media og befolkningen får innsikt i de enorme, irreversible konsekvensene disse vil få, hvis vedtatt.  Dette er globaliseringens bakside, men også de største selskapenes store drøm: all makt på noen få rike hender.

Handelsavtalene TTIP og TISA står for Transatlantic Trade and Investment Partnership  og  Trade in Services Agreement , og du kan lese mer om det f.eks her under www.attac.no. Gå også gjerne inn på www.wikileaks.org. Der finnes det mye samfunnsnyttig stoff.

TISA handler om handelsavtaler på tjenester som helse, undervisning mm. og er kanskje den som berører velferdstjenestene mest.

Forhandlingene om disse avtalene foregår nå, og er omgitt av stor hemmeligholdelse- også i Norge. Selve forhandlingsprosessene er svært udemokratiske og uvanlig arrogant i et velferdssamfunn. Det er tragisk at selv politikere har fortalt at de søkte til WIKILEAKS for å finne ut hva som foregår.

Det farligste med disse avtalen, er at en eventuell inngått avtale ikke kan kalles tilbake- det vil koste milliarder for den norske stat. Hvilken pris enkeltmennesket vil komme til å betale er høyst usikkert.

 

Dette er faktisk våre egne politikere..

Det verste er at våre politikere- VÅRE EGNE POLITIKERE-  holder dette hemmelig! For oss velgere bør dette oppleves som en latterliggjøring av demokratiet.

Det triste er at våre politikere er blitt en gjeng med etterdiltere og følgere. Ikke skapere av politikken.

Men kanskje er det like ille at vi velgere, som utgjør demokratiet, hittil ikke evner å skape en så høylytt protest at de stopper opp og lytter.

Regjeringspartienes liberalistiske tankegods peker i retning av en ny Nattvekterstat. De ønsker ingen offentlig regulering eller debatt. Med tanke på hvordan Arbeiderpartiet har bidratt med å legge forholdene til rette for dette liberalistiske samfunnet er det ikke til å undres over, dette som nå skjer. Men det er ikke i folkets interesse!

De private leverandører vil ha mer til seg og de betaler lite til felleskassa. Nå går de store skattelettelser til dem som har mest fra før og den som har minst må betale for gildet.

Derfor vil jeg gjerne utfordre dagens politikere: KAN NOEN SENTRALE POLITIKERE FORTELLE MEG HVORFOR DET ER VIKTIG Å HOLDE UNNA VIKTIG INFORMASJON SOM HANDLER OM VELFERDEN TIL LANDETS INNBYGGERE? Og skal vi som innbyggere –deres arbeidsgivere- tillate at dere tilbakeholder viktig informasjon for oss??

Share This